۲۵ مدرسه توسط بانک گردشگری به بهره برداری رسید
در مناطق محروم کشور :

۲۵ مدرسه توسط بانک گردشگری به بهره برداری رسید

اخبار پولی مالی- ساخت 100 مدرسه برای مناطق محروم کشور در برنامه قرار دارد. تاکنون 25 مدرسه یک تا 10 کلاسه با حمایت بانک گردشگری با عنوان کیمیای دانش احداث شده و بیش از 3000 دانش آموز در حال تحصیل در این مدارس هستند.