“ریال دیجیتال” عملیاتی شد
برای پرداخت های خرد کشور

“ریال دیجیتال” عملیاتی شد

اخبار مالی- مشتريان شبکه بانکی کشور از تیرماه 1403 می توانند بدون استفاده از پول های كاغذی يا كارت‎هاي بانكی از طريق كيف پول ريال ديجيتال و با اسکن بارکد اقدام به خرید و یا انتقال وجه نمایند.