هوشمند سازی اقتصاد کشاورزی با محصولات جدید بانک کشاورزی
گزارش:

هوشمند سازی اقتصاد کشاورزی با محصولات جدید بانک کشاورزی

اخبار پولی مالی- بانک کشاورزی با ارایه سه محصول جدید در حوزه اقتصاد هوشمند، بستر امنی را برای ذخیره و انجام مبادلات مالی دیجیتال, بهبود زنجیره تامین در بخش کشاورزی و ارتقای زنجیره بازاریابی و توزیع محصولات فراهم آورده است.