کمیته های تعیین تکلیف کالا تشکیل شد
در انبار استان های هدف اموال تملیکی :

کمیته های تعیین تکلیف کالا تشکیل شد

اخبار پولی مالی- با دستور سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کمیته های تعیین تکلیف کالا در انبار استان های هدف این سازمان تشکیل شد.