برگزاری اولین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران

برگزاری اولین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران

اخبار پولی مالی_ اولین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران با حضور محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول، رئیس اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک و دیگر مسئولان و کارشناسان امر برگزار شد.