شیوه نامه کمیته اعتبارات و سرمایه گذاری پست بانک تصویب و ابلاغ شد

شیوه نامه کمیته اعتبارات و سرمایه گذاری پست بانک تصویب و ابلاغ شد

اخبار پولی مالی_ پست بانک ایران به منظور بهبود فرآیند تصمیم گیری و استفاده بهینه از منابع بانک، شیوه نامه کمیته اعتبارات و سرمایه گذاری را با هدف بررسی و تصویب پیشنهادات اعتباری و سرمایه گذاری در چارچوب سیاست ها و ضوابط اعتباری مصوب و حدود اختیارات تفویضی و رسیدگی به تسهیلات و تعهدات کلان بانک تصویب و ابلاغ کرد.