کمبود پزشک عمده‌ترین مشکل اجرای طرح نظام ارجاع
مدیر کل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ایران عنوان کرد:

کمبود پزشک عمده‌ترین مشکل اجرای طرح نظام ارجاع

اخبار پولی مالی- انتظار داریم سازمان نظام پزشکی کل کشور، انجمن پزشکان عمومی و سایر انجمن‌های پزشکی در این زمینه با ما همکاری کنند تا در گام اول از ظرفیت پزشکان بخش خصوصی مطب دار، در گام دوم از درمانگاه‌های خصوصی و در گام سوم از درمانگاه‌های دولتی استفاده و کمبود پزشک را جبران کنیم.