پویش «یک گل، هزار کلاه ایمنی »
در راستای مسئولیت اجتماعی انجام می‌شود؛

پویش «یک گل، هزار کلاه ایمنی »

اخبار پولی مالی_ صندوق تامین خسارت های بدنی در نظر دارد به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در حوزه فرهنگ سازی بیمه و ترغیب موتور سواران فاقد بیمه نامه شخص ثالث به تهیه بیمه نامه، پویش «یک گل، هزار کلاه ایمنی » را برگزار کند.