کفایت سرمایه منفی بانک پارسیان و مزایده شرکت های زیرمجموعه

کفایت سرمایه منفی بانک پارسیان و مزایده شرکت های زیرمجموعه

اخبار پولی مالی- بانک پارسیان دومین بانک خصوصی کشور و هشتمین بانک بزرگ ج.ا.ایران همچنان درگیر کفایت سرمایه ناکافی و ناترازی در صورت های مالی است که برای خروج از فهرست سیاه ناترازها اقدام به مزایده شرکت های قدرتمند خود کرد.