رسیدگی به موضوع کشف ماینر در بورس تهران
در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان قرار گرفت:

رسیدگی به موضوع کشف ماینر در بورس تهران

اخبار پولی مالی-  رسیدگی به موضوع کشف ماینر در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان است.