آمادگی بیمه تجارت‌نو جهت صدور P&Iبرای کشتی‌های خارجی
مدیر بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیما شرکت بیمه تجارت‌نو اعلام کرد:

آمادگی بیمه تجارت‌نو جهت صدور P&Iبرای کشتی‌های خارجی

اخبار پولی مالی- پوشش بیمه‌ای کشتی‌های خارجی، هنگامی که وارد آب‌های ایران می‌شوند کاور لازم را به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه ندارد و این کشتی‌ها باید مسئولیت خسارت‌های وارده را به صورت کامل برعهده می‌گرفتند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400