بیمه رازی به عنوان سرآمد در حوزه کسب و کار معرفی شد
در چهارمین کنفرانس الگوهای نوین مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران :

بیمه رازی به عنوان سرآمد در حوزه کسب و کار معرفی شد

اخبار پولی مالی- در چهارمین کنفرانس الگوهای نوین مدیریت کسب و کار ، بیمه رازی به عنوان سرآمد در حوزه کسب و کار، رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال معرفی گردید.