بازار سیاه کد ملی مادران

بازار سیاه کد ملی مادران

اخبار پولی مالی_ بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر ایجاد شده است. در سطح شهر نیز آگهی‌هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می‌شود.