انتشار کتاب “بیمه زندگی” توسط رئیس شعبه دزفول بیمه پاسارگاد

انتشار کتاب “بیمه زندگی” توسط رئیس شعبه دزفول بیمه پاسارگاد

اخبار پولی مالی_ در راستای ارتقای فرهنگ بیمه و کتابخوانی و فعالیت های فرهنگی پاسارگادیان در استان خوزستان، علیرضا طاهری راد رئیس شعبه دزفول بیمه پاسارگاد اقدام به تهیه و تدوین کتابی تحت عنوان “بیمه زندگی” تدبیر امروز، آرامش فردا با هدف آگاهی رسانی به عموم مردم جامعه کرده است.