تابستان ۱۴۰۳ منتظر چه قیمت هایی باشیم؟
بعد از کاهش PPI در 1402

تابستان ۱۴۰۳ منتظر چه قیمت هایی باشیم؟

اخبار پولی مالی- کاهش تورم در بخش تولید می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد، اما ممکن است با چالش‌هایی نیز همراه باشد، بدین ترتیب که کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد می‌تواند نشانه‌ای از رکود باشد.