الزام صندوق‌های با درآمد ثابت به کاهش وزن سهام به ۱۰ درصد
مدیر نظارت بر بورس‌ها مطرح کرد:

الزام صندوق‌های با درآمد ثابت به کاهش وزن سهام به ۱۰ درصد

اخبار پولی مالی_ تصمیم در خصوص الزام صندوق‌های با درآمد ثابت به کاهش وزن سهام در پرتفوی خود به ۱۰ درصد، با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و جلوگیری از تسری ریسک بالقوه نوسانات سهام به صندوق‌های با درآمد ثابت اتخاذ شد.