تاکید بر تکریم بازنشستگان در نشست مدیران عالی بانک با کانون بازنشستگان بانک ملی

تاکید بر تکریم بازنشستگان در نشست مدیران عالی بانک با کانون بازنشستگان بانک ملی

اخبار پولی مالی_ در نشست معاون سرمایه انسانی، رئیس اداره کل سرمایه انسانی و رئیس اداره کل رفاه و درمان با نمایندگان کانون بازنشستگان بانک ملی ایران بر لزوم تکریم و ارج نهادن به مقام بازنشستگان و پیشکسوتان بانک، تاکید شد.