پیامک واریز و برداشت کارت خرید بانک سینا فعال شد
در راستای افزایش امنیت حساب های مشتریان :

پیامک واریز و برداشت کارت خرید بانک سینا فعال شد

اخبار پولی مالی- در راستای افزایش امنیت حساب های مشتریان و توسعه خدمات غیرحضوری و بانکداری الکترونیک، ارسال پیامک واریز و برداشت برای دارندگان کارت خرید بانک سینا فعال شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400