رونمایی از سه سامانه مدیریت ریسک پژوهشکده بیمه 
با حضور رئیس كل بیمه مركزی صورت گرفت:

رونمایی از سه سامانه مدیریت ریسک پژوهشکده بیمه 

اخبار پولی مالی-  سامانه های پایگاه داده هوشمند صنعت بیمه، آزمایشگاه ریسک و سامانه ریسک زلزله در حضور رئیس کل بیمه مرکزی، هیات عامل و جمعی از مدیران بیمه مرکزی رونمایی شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400