ارسال پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام
رئیس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه ای خاورمیانه IMF خواستار شد؛

ارسال پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام

اخبار پولی مالی- رییس کل بانک مرکزی از مدیر منطقه ای خاورمیانه صندوق بین المللی خواستار برخورداری از کمک های فنی این نهاد با سه موضوع پول دیجیتال، قوانین بانکی با تاکید بر جنبه های استقلال سیاست های پولی و سیاست ارتباط جمعی شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی