پیشنهاد تمرکز مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های متولی در قالب تعاونی‌ها
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران مطرح کرد؛

پیشنهاد تمرکز مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های متولی در قالب تعاونی‌ها

اخبار پولی مالی- عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران در نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی تشکیل تعاونی هایی با رویکرد اجرای مسئولیت های اجتماعی را پیشنهاد داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی