تامین مالی زنجیره‌ای ۷۰ درصد منابع تخصیصی به سرمایه درگردش را آزاد می‌کند
معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس:

تامین مالی زنجیره‌ای ۷۰ درصد منابع تخصیصی به سرمایه درگردش را آزاد می‌کند

اخبار پولی مالی_طبق محاسباتی که دوستان وزارت اقتصاد انجام داده‌اند اگر تامین مالی زنجیره‌ای به صورت کامل در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، تقریبا بین 50 تا 70 درصد منابع مالی که در حوزه سرمایه در گردش استفاده می‌شود آزاد خواهد شد،