ورشکستگی شرکتهای بیمه، شرایط و دلایل
گزارش:

ورشکستگی شرکتهای بیمه، شرایط و دلایل

اخبار پولی مالی-کم توجهی به پرتفوی متوازن که باعث افزایش شدید ضریب خسارت برخی از شرکتهاشده است در حالیکه باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور ضریب خسارت بالای هشتاد درصد خطر بالقوه ای هست که برخی از شرکت‌هارابشدت تهدید می‌کند.