بهره برداری از واحدهای تولید گلخانه‌ای لیموترش قائم شهر
با تسهیلات 300 میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون

بهره برداری از واحدهای تولید گلخانه‌ای لیموترش قائم شهر

اخبار پولی مالی_ بهره برداری از واحد های تولید گلخانه ای لیموترش قائم شهر با تسهیلات 300 میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون۷۲واحد گلخانه‌ای تولید لیمو ترش در ۴۳روستای شهرستان قائم شهر با تسهیلات 300 میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون به بهره برداری رسید.