زمان امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیرجاری تمدید شد
تا پایان شهریور 140

زمان امهال مطالبات واحدهای تولیدی دارای بدهی غیرجاری تمدید شد

اخبار پولی مالی_ شورای پول و اعتبار با هدف مساعدت به بنگاه‌های توليدی، با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تمديد زمان امهال مطالبات واحدهاي توليدي داراي بدهي غيرجاري، تا پايان شهريور ماه سال 1402 موافقت کرد.