نگاهی به ابزارهای متنوع بازار سرمایه
در نشست تخصصی واحدهای اقتصادی استان کرمان عنوان شد

نگاهی به ابزارهای متنوع بازار سرمایه

اخبار پولی مالی- در سال گذشته ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش تامین مالی از بازار پول و بازار سرمایه بود که ۸۴ درصد از طریق بازار پول (بامحوریت بانک‌ها) و تنها ۱۶ درصد در از طریق بازار سرمایه بوده است.