افزایش سرمایه شرکت بیمه “ما” از محل سود انباشته
هیات مدیره شرکت بیمه

افزایش سرمایه شرکت بیمه “ما” از محل سود انباشته

اخبار پولی مالی- بر اساس گزارشات منتشره از سوی شرکت بیمه "ما"، هیات مدیره شرکت بیمه "ما" افزایش سرمایه از مبلغ 4000 میلیارد ریال به 5000 میلیارد ریال از محل سود انباشته را پیشنهاد کرد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400