جرایم بانکی کسانی که اصل بدهی خود را بپردازند بخشیده می‌شود
وزیر اقتصاد در حاشیه هیئت دولت:

جرایم بانکی کسانی که اصل بدهی خود را بپردازند بخشیده می‌شود

اخبار پولی مالی_ وزیر اقتصاد گفت که با هماهنگی انجام شده با مدیران بانک‌های دولتی، در صورتی که فردی به بانک بدهی و معوقه داشته باشد، اگر تا ابتدای اسفند اصل بدهی خود را بپردازد، جرایم آن بخشیده می‌شود.