مضامین و اهداف جدید استراتژی بانک ملی شناسایی و بررسی شد
در همایش هوش استراتژیک؛

مضامین و اهداف جدید استراتژی بانک ملی شناسایی و بررسی شد

اخبار پولی مالی_ در دومین روز از همایش هوش استراتژیک که با حضور اعضای هیات عامل، روسای ادارات کل و امور شعب و دیگر مدیران ارشد بانک برگزار شد، مضامین و اهداف جدید بانک شناسایی و در راستای توسعه و درآمد زایی بانک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکپارچه سازی زمینه تحول، موفقیت و رشد را در بانک فراهم می کند
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران در همایش هوش استراتژیک:

یکپارچه سازی زمینه تحول، موفقیت و رشد را در بانک فراهم می کند

اخبار پولی مالی_ راه عبور از مشکلات و پیچیدگی های کنونی در بانک، هماهنگی و برنامه ریزی و طراحی برنامه های مدون و مناسب بلند مدت برای رسیدن به یکپارچگی سازمانی است.