گسترش تعامل فعالان حوزه مالی و فقهی در بستر(ICM)
دبیر علمی همایش بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی مطرح کرد:

گسترش تعامل فعالان حوزه مالی و فقهی در بستر(ICM)

اخبار پولی مالی_ برگزاری همایش ICM به مرور موجب تعامل بیشتر بین فعالان حوزه مالی با فقهی و گسترش ابزارهای تامین مالی اسلامی می‌شود.