اسلامی فرد عضو شورای سیاستگذاری پنل‌های سندیکای بیمه گران ایران شد
در همایش بیمه و توسعه :

اسلامی فرد عضو شورای سیاستگذاری پنل‌های سندیکای بیمه گران ایران شد

اخبار پولی مالی- ناصرالدین اسلامی فرد مدیر روابط عمومی بیمه رازی بعنوان عضو شورای سیاستگذاری و رئیس کمیته تخصصی توسعه فرهنگ بیمه سندیکای بیمه گران ایران در همایش ملی بیمه و توسعه منصوب شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی