اعتماد مردم به بانک‌ها بیشتر از فین‌تک‌هاست
در پنل بررسی اکوسیستم فین‌تک در نهمین همایش بانکداری عنوان شد:

اعتماد مردم به بانک‌ها بیشتر از فین‌تک‌هاست

اخبار پولی مالی_ اینکه در سال‌های گذشته فینتک‌ها توانسته‌اند آنطور که باید در کنار بانک‌ها اقدام به ارایه سرویس‌های جذاب کنند یاخیر، دلیل اینکه این ارزش آفرینی در سال‌های گذشته به درستی شکل نگرفته و حال این دو به جای اینکه یکدیگر را مکمل خود بداند به عنوان یک رقیب به هم نگاه می کنند، اینها موضوعاتی است که به همین بهانه در حاشیه نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت پنلی با عنوان «اکوسیستم فین‌تک ایران و تعامل اثر بخش با نظام بانکی ایران» برگزار شد.