تندیس ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال به پتروشیمی نوری، رسید
«ارزیابی ملی تحول دیجیتال»؛

تندیس ششمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال به پتروشیمی نوری، رسید

اخبار پولی مالی_ پتروشیمی نوری به عنوان اولین شرکت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور، در اولین حضور خود در «ارزیابی ملی تحول دیجیتال»، موفق به کسب «تندیس برنزین زبدگی دیجیتال» و «تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتال» شد.