جراحی یا پانسمان اقتصاد
نقد اصلاحات اقتصادی در ایران

جراحی یا پانسمان اقتصاد

اخبار پولی مالی- در بهترین حالت می توان در تبیین عمل اخیر دولت در حوزه اقتصادی گفت که این عملکرد صرفا  بهینه سازی نظام یارانه ای دهک های مشمول طرح است، زیرا از جهت کمی میزان ۴۵۰ هزار تومان، بروز شدن ۴۵ هزارتومان سه سال قبل بود که با دو سال تاخیر انجام گرفت.