آغاز سفرهای استانی مدیر عامل بیمه رازی
در راستای ارتباط با نمایندگان صورت گرفت :

آغاز سفرهای استانی مدیر عامل بیمه رازی

اخبار پولی مالی-سفر و بازدیدهای استانی  جباری- مدیرعامل شرکت بیمه رازی با هدف تحقق اهداف و استراتژی‌های جدید شرکت بیمه رازی آغاز و شهر مشهد مقدس اولین مقصد این سفرها خواهد بود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400