پاداش پرداختی به‌ مدیران شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها چارچوب‌دار می‌شود

پاداش پرداختی به‌ مدیران شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها چارچوب‌دار می‌شود

اخبار پولی مالی_ نمایندگان مجلس وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی را مکلف به تهیه و تصویب چهارچوب پاداش قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی دارد، بانک‌ها و بیمه‌ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آن‌ها کرد.