بیمه ایران‌معین حامی نمایشگاه کتاب کیش
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت:

بیمه ایران‌معین حامی نمایشگاه کتاب کیش

اخبار پولی مالی- شرکت بیمه ایران‌معین راهبر بازار بیمه مناطق آزاد کشور، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود با حمایت از سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش در توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی سهیم شد.