برپایی بزرگترین پاویون ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان مسکو توسط اتاق تعاون ایران

برپایی بزرگترین پاویون ایران در نمایشگاه صنعت ساختمان مسکو توسط اتاق تعاون ایران

اخبار پولی مالی_ یکی از موثرترین فرایندهای توسعه صادرات غیرنفتی برگزاری نمایشگاه های بین المللی داخلی و حضور در پاویون های نمایشگاههای بین المللی خارج از کشور می باشد که می تواند شبکه های تامین کالا در داخل و توزیع در بازارهای بین المللی را ایجاد کند.