نمایشگاه دائمی دستاوردهای فناورانه صنعت بیمه ایجاد می شود
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:

نمایشگاه دائمی دستاوردهای فناورانه صنعت بیمه ایجاد می شود

اخبار پولی مالی_ «ارایه محصولات فناورانه توسط شرکت های بیمه ای یا شرکت هایی با محصولات دانش بنیان» و «ارایه محصولات، خدمات و ابزارهای نوین بیمه ای توسط شرکت ها و صاحبان ایده» دو رویکرد اصلی بیمه مرکزی در ارایه خدمات بیمه ای مبتنی بر فناوری است.