گزارش دهی نظام بانکی صحیح نیست
دبیرکل بانک مرکزی:

گزارش دهی نظام بانکی صحیح نیست

اخبار پولی مالی- معتقدم گزارش دهی نظام بانکی مناسب نیست و از سوی دیگر همه تکالیف را برعهده بانک ها قرار دادیم.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی