عملکرد ۱۰۰ روزه صندوق خسارت‌های بدنی تشرح شد
از سوی مدیر عامل:

عملکرد ۱۰۰ روزه صندوق خسارت‌های بدنی تشرح شد

به گزارش اخبار پولی مالی اقدامات و اهم فعالیت‌های انجام شده در صندوق تامین خسارتهای بدنی در مدت ۱۰۰ روز طی گفتگو با مهندس مجید بهزادپور مدیرعامل ای نهاد تشریح شد؛ به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارتهای بدنی در راستای اقدامات و اهم فعالیت‌های انجام شده در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با مهندس مجید