شاخص تسهیلات بانک ملی ۲.۸ واحد درصد افزایش یافت
طی سه سال گذشته

شاخص تسهیلات بانک ملی ۲.۸ واحد درصد افزایش یافت

اخبار پولی مالی- اطلاعات مالی موجود از عملکرد بانک ملی ایران نشان می دهد نرخ موثر تسهیلات این بانک با روند مطلوبی رو به رشد است، به طوری که این شاخص طی سه سال گذشته 2.8 واحد درصد افزایش یافته است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400