کاهش ۶ درصدی شعب بانک ملی ایران
در سال گذشته صورت گرفت:

کاهش ۶ درصدی شعب بانک ملی ایران

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران در سال گذشته به منظور آزادسازی منابع محبوس در قالب واحدها، تعداد شعب و باجه های خود را 6 درصد کاهش داد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400