ارائه تسهیلات بیمه آسیا به “حامیان سلامت”
در قالب طرح

ارائه تسهیلات بیمه آسیا به “حامیان سلامت”

اخبار پولی مالی- بیمه آسیا در قالب طرح "حس "به گروه "حامیان سلامت" شامل پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و کلیه کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی، برای خرید بیمه های عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا تسهیلات ویژه ارائه می کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی