تعاونی ها مدل اقتصادی موفقی در سراسر دنیا هستند

تعاونی ها مدل اقتصادی موفقی در سراسر دنیا هستند

اخبار پولی مالی_ معادی معاون مدیر عامل در امور استانها و شعب در بازدید از شرکت تعاونی خدمات درمانی مریم گفت: تعاونی یک شاکله و مدل اقتصادی موفق است که ظرفیتهای آن در کشورهای پیشرفته دنیا به نحو مطلوب شناسایی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.