هجدهمین مدرسه بانک مسکن افتتاح شد
در جوار شهدای شلمچه :

هجدهمین مدرسه بانک مسکن افتتاح شد

اخبار پولی مالی- هجدهمین مدرسه شهدای بانک مسکن در شهرستان خرمشهر با حضور سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره افتتاح شد.