بارگیری مواد فله از کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن اصفهان
برای اولین بار انجام شد؛

بارگیری مواد فله از کشتی به واگن و ارسال به ذوب آهن اصفهان

اخبار پولی مالی-با توجه به نقش حیاتی مواد اولیه در خط تولید کارخانه ها و اهمیت تسریع در عملیات انتقال،برای اولین مرتبه بارگیری مواد فله از کشتی به واگن و ارسال از بندر شهید رجایی به مقصد ذوب آهن اصفهان دوم مهرماه انجام گرفت.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400