تولید اروند هفت درصد دیگر افزایش یافت
فروش داخلی ده ماهه ۲۳۳ درصد و ارز آوری اروند ۲۸۵ درصد افزایش یافت

تولید اروند هفت درصد دیگر افزایش یافت

اخبار پولی مالی- شرکت پتروشیمی اروند با افزایش چشمگیر تولید و فروش محصولات، رکوردی قابل توجه در ۱۰ماهه منتهی به دیماه ۱۴۰۰ از خود برجای گذاشت.