رشد ۱۴۷ درصدی فروش شرکت فولاد مبارکه
در ۵ ماهه اول ۱۴۰۰ محقق شد؛

رشد ۱۴۷ درصدی فروش شرکت فولاد مبارکه

اخبار پولی مالی- گزارشی از عملکرد ماهانه شرکت فولاد مبارکه با نماد فولاد برای دوره منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن میزان فروش شرکت در مدت ۵ ماهه اول امسال با رشد ۱۴۷ درصدی همراه شده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400