محدودیت های بانکی برای حقیقی های بدون شغل و یا حقوقی های غیر فعال
از سوی داره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام گرفت:

محدودیت های بانکی برای حقیقی های بدون شغل و یا حقوقی های غیر فعال

اخبار پولی مالی- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از عدم ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.